Sigle che iniziano con "XU"

XUL significa XML User Interface Language.
XU significa PSA XU.
XUD significa PSA XUD.
XU significa Motore PSA XU.
XUD significa Motore PSA XUD.
XU significa Xiang Xu.
Significato della sigla
Sigle che iniziano con XU XUD XUL